Yanagiba kiritsuke knife (sword shape Sashimi-knife)